Lịch Sử Các Nhà Toán Học Vĩ đại: ISAAC NEWTON

Theo lịch Julius, ông sinh ngày 25 tháng 12 năm 1642 và mất ngày 20 tháng 3 năm 1727; theo lịch Gregory, ông sinh ngày 4 tháng 1 năm 1643 và mất ngày 31 tháng 3 năm 1727.

Read more: Lịch Sử Các Nhà Toán Học Vĩ đại: ISAAC NEWTON

Hits: 288

Sunday the 25th. . Hostgator coupon - All rights reserved.