Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2016

Căn cứ Công văn số 1747/ƯBND-VX ngày 10/8/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015-2016;

Read more: Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2016

Hits: 264

Sunday the 25th. . Hostgator coupon - All rights reserved.